Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

michalkoziol
A tiny item published in New Zealand newspapers on August 14, 1912, captured the basics of human-driven global warming.Credit
Reposted fromscience science

October 21 2016

michalkoziol
0997 0903 500

Dumny polski suweren ubogaca kulturowo Hiszpanię
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
michalkoziol
1066 e52a 500
Reposted fromxrayboy xrayboy viapl pl
michalkoziol
8612 a500
Favorite line from South Park
Reposted fromckisback ckisback viaAnkhe Ankhe
michalkoziol
2451 7fb3 500
Reposted fromblkid blkid vialucanus lucanus
michalkoziol
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialucanus lucanus
michalkoziol
Zadaliśmy Prezydentowi Kielc kilka pytań na temat sztandarowej koncepcji rozwoju miasta. Koncepcji, która jest podstawą rozwoju naszych Kielc. Wizji, która ma zapewnić Kielcom rozwój, kielczanom pracę, a miastu rozpoznawalność na całym świecie. To, co za chwilę przeczytacie, nas, w stowarzyszeniu, dosłownie powaliło. Gdyby nie to, że to autentyczny dokument (zamieszczamy go w wersji JPG), uznalibyśmy to za żart w stylu senegalskiego inwestora i to robiony przez Scyzoryk się Otwiera...
Reposted fromadamklimowski adamklimowski vialucanus lucanus
michalkoziol
0668 17d1 500
michalkoziol
Reposted frompl pl
michalkoziol
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viapl pl
michalkoziol
Reposted frompl pl
michalkoziol

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viatomash tomash
michalkoziol
1930 3a0a 500
Reposted fromfungi fungi viatomash tomash
michalkoziol
Reposted fromatheism atheism viatomash tomash
michalkoziol
7932 d6f6
Reposted fromsohryu sohryu viatomash tomash
michalkoziol
5951 9687
Reposted frombluewaffles bluewaffles viaburdeltata burdeltata

October 20 2016

michalkoziol
Reposted fromkanikani kanikani viajalokim0 jalokim0
michalkoziol
4480 f2d3
Reposted fromfungi fungi viajalokim0 jalokim0
michalkoziol
4485 8471
Reposted fromfungi fungi viajalokim0 jalokim0
michalkoziol
4490 2b70
Reposted fromfungi fungi viajalokim0 jalokim0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl